Obchodní podmínky

Všeobecné

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodejcem (Xtreme-Computers s.r.o., sídlo Vilímovská 12, Praha 6, 160 00, IČ: 06580165) a kupujícím.

Prodejce vystupuje pod obchodním názvem X-COMputers.eu. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dalšími zákony platnými v ČR.

Ceníky a ceny zboží

Cenu zboží a služeb stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na stránkách www.x-computers.eu. Cena služeb je platná po celou dobu zveřejnění. Cena zboží je platná 5 dní od vytvoření nebo aktualizace nabídky. Poté zákazník může u zboží zažádat o aktualizaci ceny, ta se může změnit. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v potvrzovacím e-mailu, který při objednávce přijde prodávajícímu i kupujícímu, a kupující ho potvrdí.

Objednání zboží

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující pomocí webového formuláře, e-mailem nebo osobně na dohodnuté schůzce. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Za nezletilé uzavírají kupní smlouvu jejich zákonní zástupci. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, podpis Závazku ke koupi potvrzený kupujícím i závazné potvrzení Nabídky e-mailem platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění platném k okamžiku uzavření smlouvy. Pokud kupující zruší již platně uzavřenou smlouvu, má prodávající nárok na smluvní pokutu v hodnotě 20% hodnoty zrušené objednávky. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případně vzniklé škody.

Dodací lhůty

Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Termín dodání je standardně 7-14 dní od uzavření smlouvy, jiné trvání oznámí prodávající kupujícímu minimálně jeden den před standardním termínem. Pokud kupující do poznámek v Závazku ke koupi neuvedl datum, po kterém již o zboží zájem nemá, není prodloužení termínu dodání důvodem ke zrušení kupní smlouvy. Prodávající neručí kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo vinou přepravce a jeho prodlením.

Platební podmínky

Platba je možná provést hotově nebo převodem na bankovní účet. Prodávající je plátcem DPH.

Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, e-mailu a webového formuláře má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí kupující spotřebitel doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující spotřebitel může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, v původním obalu, bez známek užívání a včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Toto právo se nevztahuje na situaci, kdy si zákazník mohl zboží osobně prohlédnout při převzetí, neplatí tedy v případě odběru na pobočce nebo při předání mimo pobočku na zákazníkem vyžádaném předání. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, jestliže se jedná o počítač, který mu byl vytvořen na míru, tedy pokud takový počtač neměl prodávající před objednávkou skladem hotový.

Záruka a reklamace

Kupující musí nahlásit reklamaci zboží neprodleně po identifikaci problému se zbožím.
Pokud přišlo nefunkční nebo poškozené zboží při doručení přepravní službou, je zákazník povinen neprodleně reklamovat přepravu u přepravce, nejpozději v den doručení zboží.

Standardní záruční lhůta jsou 2 roky. Prodávající má povinnost reklamaci vyřešit do 30 dnů ode dne následujícího po dni převzetí. Náklady spojené s uznanou reklamací hradí prodávající. Náklady spojené se zamítnutou reklamací hradí kupující. Prodávající má právo na náhradu výloh vzniklých při neuznané reklamaci.
Kupující nese zodpovědnost za svá data v počítači a důležitá data si ve svém zájmu pravidelně zálohuje. Při reklamaci může dojít ke ztrátě dat.
Po dobu, kdy je zboží v reklamaci, neposkytuje prodávající ekvivalentní náhradu za reklamované zboží.

Přechod nebezpečí

Přechod nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a to buď od prodejce, nebo od přepravce.

Výhrada vlastnictví

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje respektovat a ochraňovat Vaše soukromí a osobní údaje a postupuje v souladu s GDPR.

Zákon o elektroodpadu a autorských poplatcích

Všechny ceny mají v sobě zahrnuty recyklační poplatky, poplatky podle zákonu o elektroodpadu a autorské poplatky.

Platnost těchto obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky vcházejí v platnost dne 1.8.2020.